Individual: Our own money

 

Particuliere fondsen

 

In tegenstelling tot wat men algemeen aanneemt, zit het geld dat bij een bank wordt geplaatst niet in een kluis. Banken gebruiken het geld van de beschikbare spaar- en lopende rekeningen voor grote investeringen. Daarbij vragen ze dan een grotere rente aan de nieuwe investeerder dan de interest die naar jou terugvloeit. Het is dus zo dat banken geld lenen en winst maken uit het vermelde renteverschil.

Zonder te weten waar je gedeponeerde geld in geïnvesteerd wordt, geeft je je goedkeuring voor het financieren van een groot aantal ongekende instellingen. Helaas kan dit ook betekenen dat banken je geld gebruiken om in onethische industrieën te investeren. Deze industrieën omvatten de extractie van fossiele brandstoffen, wapenproductie en -handel, bedrijven die steunen op kinderarbeid, of de onethische behandeling van dieren.

We moeten onze banken duidelijk maken we onethische investeringen niet dulden. Neem het investeringsbeleid van je bank eens onder de loep. Vraag je bank in welke fondsen je geld is geïnvesteerd. Plaats vraagtekens bij de industrieën waarvoor ze kozen. Wees een actieve speler als het gaat om het gebruik van JOUW geld.

 

Stap 1: Onderzoek je bank

Kennis is macht, en kennis maakt het mogelijk beredeneerde keuzes te maken. Wetende hoe je bank omgaat met haar fondsen geeft je de mogelijkheid mee te sturen waar je geld naartoe vloeit.

Op bankwijzer.be kan je zien welk percentage van de totale investeringen van je bank naar ethische en duurzame industrieën gaat.

Meer informatie kan je bekomen op de website fairfin.be.

 

Stap 2: Bevraag je bank

Nadat je het investeringsbeleid van je bank hebt leren kennen, kan je je bank vragen naar de specifieke industrieën waarin je geld momenteel geïnvesteerd wordt. Elke bank draagt zorg voor het documenteren van haar investeringen. Een simpele ontmoeting met je bank zou duidelijkheid moeten verschaffen over waar je geld nu werkelijk is.

Schrijf jouw bank aan: formulier 

Voor meer inspiratie: http://www.fairfin.be/bancontact

 

Stap 3: Verplaats je geld

Nu dat je weet waar je geld zich bevindt, kan je een weloverwogen keuze maken over hoe jij wil dat je geld in de toekomst zal worden gebruikt. Je kan aan je bank vragen dat je geld in andere zaken wordt geïnvesteerd, of je kan ervoor kiezen je geld te verplaatsen naar een bank waar je je beter bij voelt. Gebruik hiervoor deze handige tool: Overstappen van bank

 

Je kan meegeven hoeveel geld jij hebt verplaatst voor een duurzamere toekomst door bij te dragen aan onze teller. Coming soon!

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Personal Individual funds

 

Despite popular belief, money deposited into a bank doesn’t sit in a safe. Banks combine the money deposited in all of the available checking and saving accounts and uses that sum for larger investments. Banks will then charge a larger interest rate to the new investor than they will pay back to you. Thus, banks lend out your money and take the difference between interest payments as profit.

 

Without understanding where your deposited money is being invested, you consent to funding a variety of unknown institutions. Unfortunately, this also means that banks could be using your money to invest in unethical industries. These industries could include the extraction of fossil fuels, weapon production and distribution, corporations which rely on child labor, or the unethical treatment of animals.

 

We need to show our banks that we will not stand for unethical investment. Research your bank’s investment strategy. Ask your bank which accounts your money is being invested in. Challenge them on the industries which they chose. Be an active participant in the use of YOUR money.

 

Step 1 – Research your bank

Knowledge is power; knowledge provides the capacity needed to make smart choices. Knowing how your bank manages its funds allows you to be a player in where your money is going.

Bankwijzer.be shows what percentage of total investments go towards ethical and sustainable industries.

Fairfin.be also performs research on banks and their investments.

 

Step 2 – Ask your bank

Beyond knowing your bank’s investment strategy, you can ask your bank for the specific industries where your money is currently invested. Each bank takes care to document their many deposited and invested accounts. A simple meeting with your bank should clarify where your money actually is.

Tell them you don't want them to keep investing in fossil energies: send an email

For more inspiration: http://www.fairfin.be/bancontact

 

Step 3 – Move your money

Now that you understand where your money is, you can make an informed choice on how you want your money to be used in the future. You can either demand your bank change the areas where your money is invested or decide to move your money to bank which you are more comfortable with. Use this free tool: Move Your Money

 

You can share how much money you have personally moved to help shape a sustainable future by contributing to our counter. Coming soon!